فروشگاه های طرف قرارداد
0B568F
صنف نام مغازه عادی / ویژه کف مبلغ خرید درصد سرمایه گذاری نام مدیر محله آدرس تلفن